Our Family Shredded Cheese, Whole Milk, Mozzarella 8 oz